W ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” z Funduszy norweskich i EOG .

Nasza pracownia zajmie się przygotowaniem projektu, kosztorysu, budową oraz opracowaniem wniosku. 

Cel naboru:

Celem głównym  naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków to znaczy pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie wezmą czynny udział.

Jakie projekty objęte dofinansowaniem może zrealizować Nasza Pracownia:

wprowadzenie małej retencji wodnej i zagospodarowaniem wód opadowych

niecek infiltracyjnych, studni chłonnych, budowa nawierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników podziemnych i naziemnych na wodę opadową, budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych, budowa stawów mokrych i suchych- zasilanych w okresie deszczów, budowa niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych budowa ogrodów deszczowych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających

renaturalizacja cieków i zbiorników wodnych, z uwzględnieniem tworzenia obszarów bioretencji

w tym renaturalizacja otwartych elementów wodnych w krajobrazie z wodą stojącą, np. oczek wodnych,  z wodą płynącą np. rzeki, strumienie,  z wykorzystaniem mieszanki traw, różnych typów roślinności, materiałów skalnych tworząc obszary bioretencji

zakładanie zielonych  ścian, dachów

dachy budynków pokryte roślinnością, w tym ogrody wertykalne, ściany budynków pokryte roślinnością

tworzenie terenów zielonych, wprowadzaniem elementów zazieleniających obszary zabudowane, w tym rewitalizacją terenów zdegradowanych

w tym zielone podwórka, parki kieszonkowe, nasadzenia odpowiednich nieinwazyjnych roślin pod względem wymagań wodnych i miejsc nasadzeń, sadzenie drzew owocowych, usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami, inwentaryzacja gatunków cennych przyrodniczo, prace pielęgnacyjno-ratownicze drzew, konstrukcje i podłoża magazynujące wodę wokół drzew, skrzynki korzeniowe, geokompozyt sorbujący wodę,

projekty związane z ograniczeniem  produkcji odpadów i ich ponownym wykorzystaniem, wprowadzenie recyklingu

w tym instalacja urządzeń/pojemników do sortowania odpadów, w tym recyklomatów, budowa kompostowników, wykorzystanie kompostowanych odpadów biodegradowalnych do obróbki gleby / utrzymania zieleni w kampusie szkolnym, ponowne wykorzystanie odpadów

budowanie powierzchni ekoedukacyjnych

tablice edukacyjne i terenowe gry edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, ścieżki korekcyjne/ sensoryczne, ogródki dydaktyczne

instalacja małej architektury bezpośrednio związanej z typem działania adaptacyjnego/ mitygacyjnego

np. :krawężnik pełniący funkcję ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego, fontanna napowietrzająca wodę w oczku wodnym,

projekty związane z oszczędzaniem  energii oraz oszczędzaniem wody pitnej

wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej do oświetlenia kampusu szkolnego, energooszczędne oświetlenie,   wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania, wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian

projekty związane ze wspieraniem  bioróżnorodności

na przykład tworzenie eko-ogrodków, budowanie domków dla  owadów

Projekty muszą być połączone z działaniami edukacyjno-informacyjnymi powiązany z wyżej wymienionymi działaniami inwestycyjnymi i polegających m. in. na:

kampaniach w mediach tradycyjnych i Internecie, aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania związane z łagodzeniem zmian klimatu i adaptacją do ich skutków, wsparciu i profesjonalizacji nauczycieli w zakresie nauczania o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków, zakupie, opracowaniu i wydaniu pomocy dydaktycznych dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków służących do przeprowadzenia działań wymienionych powyżej

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć kompleksowy charakter, co oznacza, że można zrealizować kilka projektów wskazując ich wzajemne powiązania.

Kto może starać się o dofinansowanie ?:

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może ubiegać się każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 zarządzający publiczną lub niepubliczną szkołą podstawową lub ponadpodstawową.

Warunek uczestnictwa w naborze: wnioskodawca lub partner projektu jest  podmiotem zarządzającym szkołą.

Kwota środków przeznaczona na nabór:

1 575 941 euro, tj. 6 801 603,76 zł

Minimalna kwota dofinansowania:

200 000 euro tj. 863 180,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania :

800 000 euro tj. 3 452 720,00 zł

Okres kwalifikowalności kosztów: kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Poziom dofinansowania:

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Proces oceny i wyboru:

Ocena projektów składa się z oceny formalnej (warunki formalne) oraz oceny merytorycznej I i II stopnia (kryteria merytoryczne). 

Ocena formalna projektów polega na weryfikacji projektu pod kątem spełnienia bądź niespełnienia warunków formalnych (tzw. ocena zero-jedynkowa).

Ocena merytoryczna jest dwustopniowa:

-ocena I stopnia: obejmuje zgodność z obowiązującymi zasadami przyznawania pomocy publicznej, zasadą równych szans i niedyskryminacji, ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy, ocenę kwalifikowalności projektu. Jest to ocena zero-jedynkowa.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną odrzucone na tym etapie, zostaną poinformowani na piśmie o przyczynach odrzucenia. Od wyników oceny merytorycznej I stopnia wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

-ocena II stopnia: obejmuje ocenę punktową projektu przez co najmniej dwóch zewnętrznych i bezstronnych ekspertów wyznaczonych przez NFOŚiGW, którzy zostaną wybrani w drodze procedury konkursowej. Eksperci oddzielnie oceniają projekt zgodnie z kryteriami merytorycznymi II stopnia opublikowanymi w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się z przyznaną punktacją mają możliwość odwołania do Operatora Programu.

System płatności

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

– zaliczek

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40 % całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Szczegółowe obowiązki i ograniczenia związane z wykorzystywaniem i rozliczaniem zaliczek są wskazane w Podręczniku wnioskodawcy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

– refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

– płatności końcowej.

Płatność końcowa w wysokości 10 % całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców :

31.08.2020 godz. 15:00.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie)

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW oraz stronach Ministerstwa Klimatu.