PROJEKT

Usługi pracowni kierowane są do:


 1. WŁAŚCICIELI DOMÓW, APARTAMENTOWCÓW, MIESZKAŃ, DZIAŁEK REKREACYJNYCH
 2. DEWELOPERÓW
 3. BIUR ARCHITEKTONICZNYCH
 4. URZĘDÓW

Wykonujemy wszystkie rodzaje projektów, w odniesieniu do potrzeb klienta. W zależności od rodzaju inwestycji wykonujemy odpowiednią dokumentację projektową. Przeprowadzamy inwestora przez cały proces projektowy odpowiadając na jego potrzeby, rozpoczynając od założeń projektowych i koncepcji, a kończąc na projekcie wykonawczym.

 

Projekt koncepcyjny

W ramach projektu koncepcyjnego wykonujemy rzut terenu przedstawiający zagospodarowanie przestrzeni z uwzględnieniem elementów kompozycyjnych (układ roślinności, nawierzchnie, mała architektura) oraz wizualizacje i przekroje ważnych fragmentów projektu.

Opracowujemy projekt koncepcyjny w skład którego wchodzi:

 • opracowanie opisowe: uzasadnienie koncepcji
 • opracowanie graficzne: kolorowy rzut z góry obejmujący układ komunikacyjny, rodzaje zastosowanej nawierzchni (piesza, pieszo-jezdna), wykaz doboru roślinności, rozplanowanie elementów oraz małej architektury; prosta modelowa wizualizacja (bez wprowadzenia modelu oświetlenia, odbicia, załamania światła, tekstury)/ lub z fakturami.
 • Przekazany w formie papierowej i elektronicznej.
 • Trzy spotkania w tym: 1 oględziny na terenie działki i 2 w biurze lub u Inwestora.

Projekt koncepcyjny nie stanowi głównej dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu. Polandscape MB. nie ponosi odpowiedzialności za realizację założeń projektowych wyłącznie na podstawie projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny nie uwzględnia: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniającym specyfikę robót budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi prawem budowlanym i innymi przepisami techniczno-budowlanymi; oraz projektu wykonawczego

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest dokumentem, którego zawartość reguluje ustawa o prawie budowlanym. Zgodnie z  wytycznymi ustawy wykonujemy projekty budowlane, które są dokumentacją zawierającą dane dotyczące zagospodarowania terenu.

Opracowujemy Projekt budowlany do potrzeb na pozwolenie na budowę w skład którego wchodzi:

 • Projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem budynków, wejść, dróg, elementów małej architektury, zieleni i rzędnych.
 • Plansza koordynacyjna w skali 1:500 (PZT) – obejmująca sieci i przyłącza, zieleń, drogi i rzędne wraz z potwierdzeniem uzgodnień międzybranżowych.
 • Część opisowa i rysunkowa- zagospodarowania terenu
 • Projekty przyłączy wod.-kan., elektroenerg.
 • Plan Ochrony Zadrzewienia ze wskazaniem drzew przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia lub pozostawienia w stanie obecnym. Opracowanie w formie graficznej oraz opisowej. (Przygotowanie wyceny drzew oraz krzewów przeznaczonych do usunięcia.)

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy jest dokumentem, który powstaje po otrzymaniu wszystkich koniecznych zezwoleń. Projekt wykonawczy przygotowujemy na podstawie pozwolenia na budowę lub zatwierdzonej przez Inwestora koncepcji. Projekt dokładnie precyzujący technologie wykonawcze w pełnym zakresie niezbędny do przeprowadzenia realizacji projektowej.

Projekt wykonawczy dokładnie precyzujący technologie wykonawcze w skład którego wchodzi:

 • Projekt szczegółowy wraz z detalami.
 • Projekt konstrukcyjny wraz z rysunkami.
 • Projekty instalacji wod.-kan., elektroenergetycznych, wraz z rysunkami szczegółowymi i uzgodnieniami.
 • Projekt dróg i placów parkowych ze szczegółami konstrukcyjnymi nawierzchni, przekrojami terenowymi etc.
 • Projekt drobnych form architektonicznych
 • Projekt zieleni szczegółowy- projekt obsadzeń ( wskazanie miejsca sadzenia i ilości danych roślin). Opracowania towarzyszące: projekt zabezpieczenia drzew w czasie budowy, założenia do wykonania przesadzeń oraz pielęgnacji.
 • Opracowanie opisowe: opis inwestycji; szczegółowy dobór gatunkowy w ujęciu tabelarycznym wraz z zaleceniami; wykaz materiałów i elementów małej architektury wykorzystanych w projekcie; opracowanie uzupełnia dokumentacja przetargowa (specyfikacje, kosztorysy, przedmiary) lub oferta cenowa firmy wykonawczej zawierająca wycenę materiałów i robociznę potrzebnych do realizacji założ
 • Opracowanie graficzne: zagospodarowanie terenu – rzut z góry układu przestrzenno-funkcjonalnego z naniesioną lokalizacją roślin, ciągów komunikacyjnych, nawierzchni, elementów małej architektury (altana, pergole, murki oporowe, etc.), przekroje przez projektowany teren w przypadku potrzeby dla wykonawcy, projekt wysokościowy (w przypadku budowy na terenie o zróżnicowanej wysokości), plan nasadzenia z wykazem poszczególnych gatunków roślin wraz z zestawieniami ilościowymi, projekt nawierzchni z wymiarowaniem i opisem materiałów, projekt oświetlenia – dobór i lokalizacja iluminacji świetlnych, projekt drenażu terenu i odprowadzenia wody deszczowej- wkomponowany po konsultacjach ze specjalistą.