Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019. z Ministerstwa Sportu i Turystyki

DLA GMIN I KLUBÓW SPORTOWYCH 

NABÓR: 4 marca – 31 marca 2019 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wsparcie realizacji zdań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.  Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

  1. DLA GMIN – Zadanie inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, ( na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie połączonych ciągiem pieszym, łącznikiem itd.) przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu:

– Budowa boisk,

– Budowa kortów tenisowych i badmintonowych,

– Budowa tzw. terenowych urządzeń sportowych ( boiska do sportów plażowych, streetballa, skate parki, ścianki wspinaczkowe trasy rowerowe i nartorolkowe

– Budowa pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal sportowych

2.  DLA KLUBÓW SPORTOWYCH -Zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno- funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnienie sportu. Obiekty dofinansowane dedykowane są w szczególności klubom sportowym. Wsparcie finansowe mogą otrzymać zadania dotyczące przebudowy i remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

–  Sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe)

– Kryte pływalnie

– Lodowiska stałe oraz tory lodowe;,

– Przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie;

– Tory kolarskie, wrotkarskie

–  Sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie;

– Strzelnice sportowe, tory łucznicze;

3 .DLA GMIN –  Budowa nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwiające j współzawodnictwo sportowe

– Budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych;

– Budowa krytych lodowisk

–  Budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektu

– Budowa wielkich boisk do gier zespołowych

– Budowa kompleksów lekkoatletycznych

NASZA PRACOWNIA ZAJMIE SIĘ PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU,  KOSZTORYSU,  BUDOWĄ ORAZ OPRACOWANIEM  WNIOSKU.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do wydatkowania na realizacje Programu w roku 2019 wynosi 10 mln zł.

Aby wniosek podlegał ocenie, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w nim ujętych musi wynieść  600 tys. zł dla wariantu 1 i 3 oraz 300 tys. zł dla wariantu 2.

WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO DOFINANSOWANIA:

– do 33 % wydatków kwalifikowanych zadania- w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza 80% wskaźnika Gg

– do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 80% wskaźnika Gg

– do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy , której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg

– do 50% wydatków kwalifikowanych zadania w przypadku, gdy jest ono realizowane przez powiat ( z wyłączeniem  gmin na prawach powiatu), którego wskaźnik P nie przekracza 75% wskaźnika Pp.

O DOFINANSOWANIE MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ:

  1. Jednostki sektorów finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej
  2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadają osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r., prowadzące działalność w zakresie kultury fizyznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków
  3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 4 marca do 31 marca 2019 r.

Wniosek składa się do Ministerstwa  Sportu i Turystyki za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej,  następnie wydrukowany  i podpisany – przesłać do Ministerstwa.

UWAGA!

Z uwagi na systemowy i komplementarny charakter powiązań poszczególnych programów MSiT, co do zasady odrzucane będą projekty, o dofinansowanie których można się ubiegać w pozostałych programach MSiT, w szczególności dotyczące: siłowni zewnętrznych, stref relaksu i sprawnościowych placów zabaw, którym dedykowany jest „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”.

Szczegóły dostępne na stronie Ministerstwa:

SZCZEGÓŁY PROJEKTU