OSA_

FIRMA POLANDSCAPE PRZYGOTOWUJE KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ W RAMACH PROJEKTU  OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI (OSA)

od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r.

WAŻNE INFORMACJE:

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. To rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu w roku 2018 wynosi 50 mln zł.

CEL PROGRAMU:
– budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych;
– tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako
forma spędzania wolnego czasu;
– odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca
zamieszkania.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:
– Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty);
– Podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe.

DOFINANSOWANIE MOŻNA OTRZYMAĆ NA BUDOWĘ STREF AKTYWNOŚCI W DWÓCH WARIANTACH:

1. WARIANT PODSTAWOWY:
– Siłowania plenerowa (wymagane minimum 6 urządzeń);
– Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowe urządzenia do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół
do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni).
Wysokość dofinansowania FRKF:
do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków
kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G
nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

2. WARIANT ROZSZERZONY:
– Siłowania plenerowa (minimum 6 urządzeń);
– Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np.szachy/warcaby lub inne plenerowe urządzenia
do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni);
– Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym)
z ogrodzeniem.
Wysokość dofinansowania FRKF:
do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków
kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G
nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

WNIOSEK:

1.TERMIN: od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r.
2.SKŁADANIE: Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować,
podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa.
3. ZAŁĄCZNIKI:
– dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do
działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy);
– dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji: decyzja o pozwoleniu na budowę
lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej; podstawowe elementy dokumentacji technicznej
(plan zagospodarowania terenu, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności
przyjętych rozwiązań projektowych); zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zadania inwestycyjnego;
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
– dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie,
w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym.

TERMIN WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
– Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2018 r.;
– Dofinansowaniem objęte mogą być jedynie zadania inwestycyjne planowane do realizacji lub realizowane według stanu na dzień składania wniosku inwestycyjnego. Nie ma możliwości
uzyskania dofinansowania na zakończone zadanie inwestycyjne.

DECYZJA NR 55 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI