Dofinansowanie 50% z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Nabór od 11 lutego do 1 marca 2019 roku.

Nasza pracownia zajmie się przygotowaniem projektu, kosztorysu, budową oraz opracowaniem wniosku. 

WAŻNE INFORMACJE: 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki. To rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu w roku 2019 wynosi 48 mln

CEL PROGRAMU:

–budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych;
– tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako
forma spędzania wolnego czasu;
– odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca
zamieszkania.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

 – Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty);
– Podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe.

DOFINANSOWANIE MOŻNA OTRZYMAĆ NA BUDOWĘ STREF AKTYWNOŚCI W DWÓCH WARIANTACH:                                                                                                                                                                     

 1. WARIANT PODSTAWOWY OBEJMUJE:

•  siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń );

•   strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia).

Wysokość dofinansowania FRKF:  do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatkókwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

 1. WARIANT ROZSZERZONY OBEJMUJE:
 • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń );
 • strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni – nasadzenia);
 • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem .

Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków  kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

 • OSA powinna mieć wielofunkcyjny charakter , dlatego wnioskodawcy mogą zaplanować również inne funkcje sportowe, jednak nie będą one kosztami kwalifikowanymi w programie.
 • Zaleca się aby instalowane urządzenia była dla osób niepełnosprawnych oraz aby projektować stojaki rowerowe i wiaty rowerowe.
 • Jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o więcej niż 5 OSA.

WNIOSEK :

 1. TERMIN: Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.
 2. SKŁADANIE: Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki
 3. ZAŁĄCZNIKI:

– dokumenty potwierdzające umocowanie osób składających wniosek inwestycyjny do działania w imieniu wnioskodawcy (o ile dotyczy);

– dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej; 
 • podstawowe elementy dokumentacji technicznej (plan zagospodarowania terenu, opis techniczny przedsięwzięcia lub ewentualnie inne niezbędne szkice i rysunki umożliwiające analizę poprawności przyjętych rozwiązań projektowych);
 • zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy zadania inwestycyjnego;

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku umowy dzierżawy należy dołączyć kopię stosownej umowy, która musi obowiązywać na okres nie krótszy niż 7 lat od dnia planowanego zakończenia zadania)

–  dokumenty potwierdzające posiadanie lub zapewnienie otrzymania przez wnioskodawcę środków finansowych, innych niż dofinansowanie, w wysokości umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego w terminie określonym we wniosku inwestycyjnym

TERMIN WYKONANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, musi przewidywać wykonanie zadania do dnia 15.10.2019

Serdecznie zapraszam do współpracy przy Otwartych Strefach Aktywności. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.

Szczegóły projektu Strona Ministerstwa Sportu i Turystyki