Rusza nowy nabór wniosków w ramach programu  „ MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020″ dla województwa mazowieckiego.     

Pracownia Polandscape oferuje przygotowanie profesjonalnego projektu, kosztorysu, budowę oraz opracowanie  wniosku.

                                                                                                               

NABÓR: 2 – 23 grudnia 2019

CEL KONKURSU:

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” jest kontynuacją poprzednich edycji z lat 2018 oraz 2019 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej

Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć lokalnej społeczności. 

JAKIE ZADANIA  PODLEGAJĄ  DOFINANSOWANIU:

Zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie:

  • ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewienia, np.: organizowanie, budowa i tworzenie nowych, lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiany aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, parków, ogrodów ozdobnych i botanicznych, zieleńców, alei drzewnych i krzewnych, skwerów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych, a także towarzyszących im obiektów małej architektury i elementów ogrodzeń, et
  • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne, w tym m.in.: stadionów, boisk piłkarskich, boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, hal sportowych, trybun sportowych, szatni, przebieralni, pływalni, basenów, siłowni, siłowni zewnętrznych, ścianek wspinaczkowych, skateparków, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerków, hal i scen widowiskowych, obiektów koncertowych, remiz, wiat rekreacyjnych, zadaszeń, placów i sal zabaw, etc.;
  • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym m.in.: budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych i sprzętu OSP, infrastruktury przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami, edukacyjnych miasteczek ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, tablic i znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych, oznakowania przejść dla pieszych, wiat i zatok przystankowych, chodników, placów i miejsc postojowych oraz parkingowych, progów zwalniających,  stacjonarnych toalet publicznych, śmietników, koszy na śmieci, oświetlenia ulicznego – w tym m.in. energooszczędnego, etc

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

O pomoc finansową mogą się ubiegać mazowieckie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z  terenu Województwa Mazowieckiego. Gminy te, jako realizatorzy, zgłaszają zadania, które zostały uprzednio wskazane do realizacji tym Gminom przez sołectwa zlokalizowane na ich terenach.

ILE WYNOSZĄ GRANTY:

Na granty dla lokalnych społeczności samorząd województwa przeznaczy w 2020 r. aż 13,9 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw można uzyskać wsparcie w wysokości do   10 tys. zł dla jednego projektu. Warto podkreślić, że gminy do 50 sołectw mogą złożyć do 5 wniosków, te liczące od 50 do 60 sołectw do 6 wniosków, a mające więcej niż 60 sołectw – maksymalnie 9 wniosków. Co ważne, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania.  Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” i „MIAS MAZOWSZE 2019”.                 

TERMIN I FORMA SKŁADANIA WNIOSKU:

  1. 2 – 23  grudnia 2019
  2. w formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
  3. w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

Szczegóły projektu  na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego