Rusza nowy nabór wniosków w ramach konkursu na „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla województwa mazowieckiego.

 

NABÓR: 8 – 26 lipca 2019

CEL KONKURSU:

Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego.

Nasza pracownia zajmie się przygotowaniem projektu, kosztorysu, budową oraz opracowaniem wniosku. 

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Dofinansowaniu podlegają:

 1.   Ścieżki przyrodnicze (ekologiczne) – bez wykonania nawierzchni ścieżek z wyjątkiem ścieżek sensorycznych;
 2.   Zakup materiału nasadzeniowego różnorodnych gatunków roślin wieloletnich (co najmniej 25 gatunków) z wyłączeniem żywotników w celu założenia ogrodów dydaktycznych, (co najmniej 25 gatunków) z wyłączeniem żywotników w celu założenia ogrodów dydaktycznych (koszt dofinansowania Funduszu nie może przekroczyć 30 % kosztu kwalifikowanego wnioskowanego zadania);
 3.   Kosze na odpady, stojaki na rowery, ławki z wyłączeniem ławek stanowiących wyposażenie wiat edukacyjnych; (koszt dofinansowania Funduszu nie może przekroczyć 10 % kosztu kwalifikowanego wnioskowanego zadania)
 4.   Terenowe pomoce edukacyjne, sprzęt audiowizualny trwale związany z infrastrukturą ;
 5.   Pionowe i poziome tablice edukacyjne;
 6.   Tablice informacyjne do oznaczania lokalnie występujących gatunków roślin/zwierząt; (koszt dofinansowania Funduszu nie może przekroczyć 100,00 zł/sztukę);
 7.   Hotele dla owadów; (koszt dofinansowania Funduszu nie może przekroczyć 1 200,00 zł/szt.);
 8.   Wykonanie tyflografiki (towarzyszące innym elementom dofinansowywanym w ramach realizowanego zadania)
 9.   Wiaty edukacyjne z wyposażeniem np. ławy, ławki; i (koszty kwalifikowane po stronie beneficjenta, tj. stanowiące wkład własny beneficjenta);
 10.   Montaż infrastruktury terenowej; (koszty kwalifikowane po stronie beneficjenta, tj. stanowiące wkład własny beneficjenta)
 11.   Koszty warsztatów, wykorzystujących utworzoną lub zmodernizowaną infrastrukturę; w tym:

–  koszty materiałów warsztatowych (plastycznych, demonstracyjnych itp.);

– koszt honorariów dla prowadzących warsztaty (z wyłączeniem wynagrodzeń członków zarządu i pracowników beneficjenta, które będą stanowić koszt kwalifikowany po stronie beneficjenta tj. stanowiące wkład własny beneficjenta)

 1. Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany w sytuacji, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania, a beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów
 2. Koszty poniesione po 1 stycznia roku poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie mogą zostać zaliczone do kosztu kwalifikowalnego zadania.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie w formie dotacji:

1. do 90 % kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków, parków narodowych, parków krajobrazowych, uczelni wyższych, instytutów badawczych, kościołów, kościelnych osób prawnych lub związków wyznaniowych;

2. do 75 % kosztów kwalifikowanych dla stowarzyszeń, fundacji, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie realizują zadania związane z ochroną środowiska nie krócej niż 3 lata, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

– z tym, że maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80.000,00 zł dla jednego beneficjenta w ogłoszonym naborze.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE :

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki; 2) parki narodowe, parki krajobrazowe; 3) stowarzyszenia, fundacje, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie realizują zadania związane z ochroną środowiska nie krócej niż 3 lata; 4) uczelnie wyższe, instytuty badawcze;
 • parki narodowe, parki krajobrazowe;
 • stowarzyszenia, fundacje, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie realizują zadania związane z ochroną środowiska nie krócej niż 3 lata;
 • uczelnie wyższe, instytuty badawcze;
 • jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe

TERMIN I FORMA SKŁADANIA WNIOSKU:

 1. 8 – 26 lipca 2019
 2. Wnioski o dofinansowanie (w tym załączniki) będące dokumentami opatrzonymi podpisem należy dostarczyć do siedziby Biura Funduszu w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa) w zamkniętej kopercie (w przypadku składania więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie – każdy wniosek należy złożyć w osobnej kopercie), z dopiskiem: „Wniosek złożony w ramach konkursu pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”; nazwa zadania; nazwa wnioskodawcy” do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do Funduszu.

Szczegóły konkursu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Szczegóły konkursu